Cele i działalność

Cele i działalność stowarzyszenia:

 

1.Prowadzenie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych,

rozwojowych i społecznych dzieci i młodzieży z  upośledzeniem umysłowym

i sprzężoną niepełnosprawnością (działania w zakresie rehabilitacji,

edukacji, kultury, rekreacji i integracji ze środowiskiem).

 2.Poszukiwanie sponsorów celem pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych.

 3.Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomocy dydaktycznych i książek.

 4.Finansowanie rozbudowy i remontów szkoły oraz usuwania barier architektonicznych.

 5.Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

 6.Finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci.

 7.Finansowe wspieranie potrzebujących uczniów.

 8.Wspieranie inicjatyw pomagających w rozwoju szkoły.